RyTHM

Greqi-Shqipëri
2014 – 2020

Ancient Theatre of Finiq

Municipal and Regional Theatre of Corfu

Savorgnan Bastion

Ephorate of Antiquities of Corfu

RyTHM

Interreg IPA ‘Greqi-Shqipëri 2014-2020’

RyTHM

Nxitja e Kreativitetit dhe Lidhja e Aseteve Kulturore Përmes Monumenteve.

Objektivi kryesor i projektit të propozuar RyTHM është valorizimi i dy monumenteve të rëndësishme në zonën ndërkufitare Greqi-Shqipëri me qëllim rritjen e njohurive në lidhje me vlerën e trashëgimisë lokale, nxitjen e kreativitetit, forcimin e identitetit rajonal dhe rritjes e atraktivitetit të zonës për vizitorët në mënyrë që të mbështesin rritjen ekonomike. Të dy shtetet kanë një trashëgimi kulturore të pasur, meteriale dhe jo materiale. Sidoqoftë të dy vendet duhet të merren me sfidat aktuale në lidhje me promovimin dhe rritjen e pasurive të tyre kulturore dhe valorizimin e duhur të tyre për të mirën e komuniteteve lokale, por edhe për publikun e gjerë, sidomos për të rinjtë. Duke trajtuar çështjet e përbashkëta të menaxhimit efikas kulturor, RyTHM hulumton efektet ndikuese të ruajtjes së trashëgimisë në zhvillimin e turizmit dhe të sektorit krijues. Projekti gjithashtu propozon mënyra për të fuqizuar turizmin kulturor dhe për të nxitur bashkëpunimin ndërkufitar midis institucioneve dhe organizatave kulturore.

News & Events